Privacyverklaring voor bezoekers van de Zogedaan® website

 

INLEIDING

 

Wij van Zogedaan verwerken via onze website privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Om zo transpart mogelijk te zijn tegenover onze klanten hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Zo houden wij ons aan de eisen die de privacywet aan ons stelt. Dit betekent onder anderen dat wij:

 

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

VERANTWOORDELIJKE

 

Wij zijn de gegevensverantwoordelijke bij de gegevensverwerking.

 

Zogedaan staat officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Dennis B.V., onder nummer 70242526. Wij zijn gevestigd aan het Velperplein 11, te (6811 AG) Arnhem. In de rest van dit document gebruiken we onze handelsnaam: Zogedaan. Onze contactgegevens zijn:

 

Contactspersoon:            De heer C. van der Sanden

E-mail:                           info@zogedaan.nl

Website:                         https://www.zogedaan.nl

                                     

DOELEINDEN VAN VERWERKING

 

Voor het verwerken van persoonsgegevens zijn verschillende grondslagen: de reden waarom wij dit mogen doen. Wij verwerken persoonsgegevens om voorbereidingen te treffen voor en uitvoering te geven aan een overeenkomst met jou, op grond van jouw toestemming, of in sommige gevallen, om te voldoen aan een wettelijke plicht. Ook kan het zijn dat we een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking. Hieronder hebben we voor de belangrijkste verwerkingen aangegeven wat de grondslag daarvan is:

 

 • het verlenen van toegang tot de website https://www.zogedaan.nl;
 • om met behulp van een account gebruik te kunnen maken van onze diensten op het Zogedaan-platform, waaronder in contact te (kunnen) komen met een makelaar of andere dienstverlener;
 • het opstellen van diverse gepersonaliseerde documenten, waaronder koopovereenkomst woning, huurovereenkomst woning, vragenlijst bij verkoop van een woning en de lijst van zaken;
 • het afhandelen van jouw betaling;
 • het analyseren van statistieken, het optimaliseren en bereikbaar houden van de website;
 • om jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • om jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en zo een zo goed mogelijk klantcontact met jou te onderhouden;
 • om jou te informeren over wijzigingen van en/of nieuwe producten en diensten van Zogedaan;
 • om contact met jou, de betrokken makelaar en andere derden te verbeteren; en
 • voor (overige) marketingdoeleinden.

 

Deze doeleinden worden verderop in dit privacybeleid nader toegelicht.

 

 

VERZAMELEN PERSOONSGEGEVENS

 

Door onze website te gebruiken, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij jij daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

 

Het grootste deel van de persoonsgegevens waarover wij beschikken wordt door jou als bezoeker zelf aangeleverd. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je een account aanmaakt, gegevens/documenten voor de koop- en/of verkoop van een woning uploadt en in correspondentie met jouw makelaar.

 

Zogedaan verwerkt van jou de volgende persoonsgegevens:

 

 • Persoonsgegevens waarmee je een account aanmaakt, zoals je e-mailadres en wachtwoord;
 • Persoonsgegevens waarmee je optioneel je account verrijkt, zoals je voor- en achternaam, woonadres, geslacht, geboortedatum en –plaats, nummer van identiteitsbewijs/geldigheidsduur en (mobiele) telefoonnummer;
 • Persoonsgegevens waarmee je je zoektocht vergemakkelijkt, zoals de objecten die je bewaart en de opmerkingen die je bij een object opslaat;
 • Persoonsgegevens die je aan ons geeft om je een dienst te leveren, zoals je nieuwe adres bij de adreswijzigingsdienst, correspondentie met de door jou geselecteerde makelaar(s), een beoordeling van je makelaar die je achterlaat op Zogedaan.nl of de financiële gegevens die je gebruikt voor betaalde diensten;
 • Automatisch gegenereerde persoonsgegevens, zoals IP-adressen, browsergegevens en zoekgedrag, locatie, etc.;
 • Feedbackgegevens, zoals persoonsgegevens die je invult op feedbackformulieren met betrekking tot ons platform of persoonsgegevens die je ons verstrekt via de optie ‘meld een fout’;
 • Klantcontactgegevens, zoals e-mails die je verstuurt aan Zogedaan.nl;
 • Objectgegevens, voor zover die te herleiden zijn tot een individu.
 • Door jou aangeleverde documenten ten behoeve van de koop/verkoop van een woning waarop mogelijk persoonsgegevens staan vermeld.

 

Tot slot verwerken wij automatisch gegenereerde informatie, zoals klikgedrag op ons platform, je IP-adres en browsergegevens. Dit vindt onder andere plaats met behulp van cookies of soortgelijke technieken (zie voor meer informatie hierover ons [cookiebeleid link toevoegen en vice versa]).

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

 

JOUW RECHTEN MET BETREKKING TOT JOUW PERSOONSGEGEVENS

 

Recht op inzage. Jij hebt het recht om te allen tijde inzage te vragen in jouw persoonsgegevens.

 

Recht op correctie. Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kun jij ook zelf doen in jouw account.

 

Recht om bezwaar te maken. Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die gebruikt worden voor direct marketing, alsmede voor andere gegevens die gebruikt worden op basis van ons gerechtvaardigd belang.

 

Recht op beperking. Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw (persoons)gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw (persoons)gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als jij van mening bent dat hier sprake van is, kun jij contact met ons opnemen.

 

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen. Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle (persoons)gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een dergelijk verzoekt indient, zullen wij die (persoons)gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn. Dit geldt evenwel niet voor  gegevens die wij op basis van enige wet moeten of mogen bewaren.

 

Recht op dataportabiliteit. Jij hebt het recht om de (persoons)gegevens die jij aan ons hebt verstrekt in het kader van de overeenkomst(en) die met ons zijn gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij die gegevens kunt bewaren in jouw database danwel die van een andere partij.

 

Recht om een klacht in te dienen. Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop er door ons met jouw gegevens wordt omgaan. Zogedaan wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Verzoeken in verband met jouw bovenstaande rechten kun jij per e-mail richten aan info@zogedaan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

 

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien jij een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Jij kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun jij ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

 

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

 

Zogedaan deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting zoals de WWFT. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan andere derden, waaronder de bij Zogedaan aangesloten partijen die aanverwante diensten aan jou (kunnen) aanbieden, zoals makelaars in jouw regio, bakkers, bloemisten, notarissen, etc.. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Wanneer jij wordt verdacht van schending van enige wet- of regelgeving en de autoriteiten jouw persoonsgegevens nodig hebben, zullen wij deze gegevens moeten verstrekken aan de autoriteiten na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarbij jouw persoonsgegevens daarna niet meer onder de bescherming vallen van deze privacyverklaring.

 

BEVEILIGING

 

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie.

 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@zogedaan.nl

 

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet verwerken in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

NIEUWSBRIEF EN CONTACTFORMULIER

 

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.


Als jij een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die jij ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

BEWAARTERMIJN

 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld danwel, voor zover dit langer is, om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen (o.a. de WWFT. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam

5 jaar

WWFT-wetgeving

Geslacht

5 jaar

WWFT-wetgeving

Geboortedatum

5 jaar

WWFT-wetgeving

Geboorteplaats

5 jaar

WWFT-wetgeving

Adresgegevens

5 jaar

WWFT-wetgeving

Telefoonnummer

5 jaar

WWFT-wetgeving

E-mailadres

5 jaar

WWFT-wetgeving

Bankrekeningnummer

n.v.t.

n.v.t

Nummer ID-bewijs

5 jaar

WWFT-wetgeving

 

Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens in principe verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn. Geanonimiseerde gegevens gebruiken we na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

 

DATALEKKEN

 

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Zogedaan is verplicht om een datalek binnen 72 uur te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en bij degenen van wie de gegevens zijn en/of degenen die ze gebruiken. Die verplichting geldt niet wanneer het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

Per geval wordt vastgesteld welke actie er nodig is om de risico’s voor de betrokkenen zo goed mogelijk te beperken

 

Het is belangrijk dat alle datalekken die betrekking hebben op persoonsgegevens die door ons worden verwerkt bij Zogedaan worden gemeld en beoordeeld, zodat we daar actie op kunnen ondernemen. Jij kunt datalekken melden op via het contactformulier.

 

TOEPASSELIJK RECHT

 

Op deze privacyverklaring is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Omtrent eventuele geschillen in verband met deze verklaring is de rechtbank te Rotterdam exclusief bevoegd, tenzij hierop een dwingendrechtelijke uitzondering van toepassing is.

 

VRAGEN OF KLACHTEN

 

Wanneer je vragen of klachten hebt met betrekking tot ons, onze diensten, onze website of meer algemene vragen, enzovoorts, kun je vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je hierboven.

 

SLOT

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacy en cookie verklaring is de enige versie die van toepassing is zolang de website wordt bezocht, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Deze privacyverklaring (versie 1.0) is voor het laatst aangepast op … april 2019.